Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri:

 
a)Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile özel idare envanterinde yer alan belde ve bunlara bağlı yerleşim birimlerinin yolları,mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinin yollarının yapımını,onarımını,bakımının yapılması gerektiğinde asfaltlanmasını yapmak veya yaptırmak.
 
b)Sanat yapıları ve köprüleri, ilgili müdürlük ile ilgili protokollü işleri,Trafik Kanunu ile verilen görevleri yapmak veya yaptırmak,trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek,bu maksatla gerekli teknik ve idari işleri yürütmek ,
 
c)Kara ikliminin hüküm sürdüğü ilimizde kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için tüm makine – ekipman ve personelle birlikte kar mücadelesi çalışmalarını yapmak ve köylünün ulaşım sorununu çözümlemek.
 
d)Yıllık uygulama programlarında yer alan projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 

e)İl Özel İdaresi envanterinde bulunan altyapı,mevcut köy yolları ile köy içi yolları ve diğer tesislerin bakım,onarım ve işletilmesini(parke taşı dahil),yapmak veya yaptırmak,

 

f)Projelerin kesin hesaplarını yapmak ve yaptırmak,
 
 
g)Asfalt tesisleri,asfalt plentleri ve konkasörlerin bakım ve onarımı için gerekli yedek parça temini,
 
 
ğ)Tüm araçların madeni yağ ve akaryakıt ihtiyaçlarını belirlemek,
 
 
h)Mevcut ve yeni alınan yedek parçaların ambarlarda depolama ve muhafazasını sağlamak
 
 
ı)Demirbaşında bulunan tüm araçların makine sicil kartlarını tutmak
 

k)İş  makinesi  ve  araçlarının  mali  trafik  sigortaları  ile  muayenelerinin yapılamasını sağlamak.

 

l)Kazaya karışan araçların işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,
 
 
m)Hareket halindeki araçlara arıza yaptıklarında seyyar tamir ekipleriyle hizmet vermek.
 

n)Araçların  arızalarını  asgariye  indirgemek  için  makine  kontrol  kartlarını  ve  bakım formalarını tutturmak,


o)Sevk etmekle sorumlu olduğu araçların yıllık maliyetini hesaplamak,kayıtlara geçirmek ve yıllık maliyet hesaplarını irdelemek ,


ö)İş makine ve kamyonlarını (üst yapılı kamyonlar dahil)sevk etmek,

 

p)Müdürlük bünyesindeki hizmetlerin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak,


r)Atölyeye gelen İl Özel İdaresi’ne ait tüm taşıt ve iş makinelerinin her türlü arızanın tamiri bakımı ,denetimi,kontrolü ve iş takibini yapmak,


s)Çalışan personelin denetimini,çalıştırılmasını ve gerektiğinden dinlendirilmesini sağlamak,


ş)İl Özel İdaresi makine parkında bulunan tüm makine ve araçların bakım  programlarının yapılması,araçların bakımların yapılmasının sağlanması,


t)İlimiz kolluk kuvvetlerince yakalanan kaçak akaryakıtı teslim alıp, ilgili mahkemece tasfiye kararı verilinceye kadar İdaremizde mevcut seyyar ve sabit tanklarda muhafaza altına almak,


u)Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce KÖYDES programları çerçevesinde projelerin uygulamalarını yapmak yaptırmak ve ödeneklerini takip ederek koordinasyonu sağlamak.


ü)Birimlerin Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak.

 

v)Vali veya Genle Sekreterin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.