Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri:

 

a)Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarına uygun olarak, toprak  ve  su  kaynaklarının  verimli  kullanılmasını,  korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek.

 

b)Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu teminine yönelik gölet ve diğer tesislerin etüt planlama ve proje raporlarını hazırlamak  veya  hazırlatmak,  tasdik  edilmiş  projelerin  yatırım  programları çerçevesinde uygulamasını yapmak ve yaptırmak.

 

c)Ekonomik üretime imkan vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve işletme imkanları ölçüsünde toplulaştırmasına yönelik olarak etüt planlama ve proje raporlarını hazırlamak, tasdik edilmiş projelerin yatırım programları çerçevesinde uygulatmak ve uygulanmasını sağlamak.

 

ç)Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan yüzey suları üzerinde tesis kurmak (Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet  Su  İşleri  Genel  Müdürlüğünün  muvafakati  gerekir)  amacı   ile  etüt  ve    projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, tasdik edilmiş projelerin yatırım programları çerçevesinde uygulamasını yapmak ve yaptırmak.

 

d)Yeraltı sularından yararlanarak sulama yapmak için YAS sulama suyu temini etüt planlama ve proje raporlarını hazırlamak, tasdik edilmiş projelerin yatırım programları çerçevesinde uygulatmak ve uygulanmasını sağlamak.

 

e)Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı toprak muhafaza tedbirleri ve tarım arazilerinde drenaj yapmak amacı ile etüt ve projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, tasdik edilmiş projelerin yatırım programları çerçevesinde uygulamasını yapmak ve yaptırmak.

 

f)Toprak ve su kaynakları ile ilgili olmak kaydıyla kontrollü Zirai Kredi için teknik yardım projeleri hazırlamak ve hazırlatmak, uygulama ve denetimini sağlamak.

 

g)Tarım arazilerinin doğru kullanımı konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak. ğ)Güneş, rüzgar ve diğer enerji kaynaklarından yararlanılarak sulama tesisleri yapmak ve yaptırmak.

 

ğ)Köylerde yürütülen tarımsal amaçlı çalışmaların envanter bilgilerini hazırlamak, güncellemek ve ilgili kurumlara bildirmek.

 

h)Sorumluluk alanına giren konularda KÖYDES iş ve işlemlerini yürütmek. j)Tarımsal sulama kullanım izin belgesi vermek.

ı)Çevresel Etki  Değerlendirmesi  Yönetmeliği  kapsamında  yapılan  toplantılara  katılım sağlamak ve idare adına görüş bildirmek.

i)Köy ve bağlı yerleşim birimleri ile protokol düzenlemek kaydı ile askeri birliklerin içme sularının etüt ve projelerini yapmak, sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek.

 

j)Mevcut tesislerin bakım, onarım ve ıslah çalışmalarını  yapmak,  gerektiğinde  tesisleri geliştirmek için her türlü tedbiri almak..

 

k)Terfili içme-kullanma suyu inşaatlarının ilgili kurumlardan enerji müsaadesi alınmak kaydı ile enerji besleme tesislerini yapmak ve yaptırmak.

 

l)Yerleşim birimlerinde çevre ile uyumlu, atık su drenajı, kanalizasyon ve  atık  su arıtma tesislerinin projelerini yapmak, yaptırmak, onaylanmış projelerin uygulanmasını sağlamak.

 

m)İçme ve kullanma sularının kirlenmesini önleyecek şekilde, kaynağından kullanım noktalarına ulaştırılmasını sağlayacak altyapı projelerinin uygulamasını yapmak, yaptırmak, onaylanmış projelerin hizmete sunulmasını sağlamak.

 

n)Benzer görev yapan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışma yapmak. r)Geçmiş yıllarda idaremizce yapılan veya yaptırılan  tesislerin  çevrelerinin  bozulmaması  için kirlilik önleyici tedbirleri almak üzere, bu konuda benzer görev yapan kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak.

 

o)Edirne İl Özel İdaresi Edirne İli Köy İçme Suyu Tesisleri İşletme Bakım ve Onarım Yönetmeliği hükümlerini uygulamak.

 

ö)Köy atık su arıtma tesislerine ait nihai deşarj sularının analizlerini yapmak ve/veya yaptırmak. Arıtma tesislerinin ilgili yasal standartlara uygun olup olmadığını tespit etmek. Analiz sonuçlarının kayıtlarını tutmak. Halk sağlığı ile işbirliği yapmak.

 

p)Köylere içme suyu teminine yönelik sondaj çalışmaları için  hidrojeolojik  etüt  yapmak ve yaptırmak, sondaj kuyusu açmak ve açtırmak, açılmış olan sondaj kuyularının denetimini yapmak, protokollerini hazırlamak ve kiralama iş ve işlemlerini yapmak.

 

r)Köylerde yürütülen çalışmaların envanter bilgilerini hazırlamak, güncellemek  ve  ilgili kurumlara bildirmek.

s)Köy içme suyu tesislerine ait su kaynakları ile  köylerde  insani  amaçlı  tüketilen  içme ve kullanma sularının İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan analiz sonuçlarının kayıtlarını tutmak, analiz sonuçları doğrultusunda ilgili birim, kurum ve kuruluşlara gereği için bilgilendirme yapmak.

ş)İlimiz genelindeki kiralamaya konu ticari kaynak sularının debilerinin tespiti,  koordinat bilgilerinin toplanması ve haritalandırma çalışmalarını yapmak.

t)Çevrenin korunması ile ilgili halkı bilinçlendirmek, projeler üretmek ve uygulamak. u)Ağaçlandırma faaliyetleri yürütmek.

        aa) Birim Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak

        bb) Vali veya Genel Sekreterin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.

        cc)2510 sayılı Yasaya göre tahsis edilen taşınmazlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

        dd)2510 sayılı iskan Kanunu’nun ek 34 üncü maddesi uyarınca yürütülen Bulgaristan göçmenlerinin iskanı ile ilgili işlemleri yürütmek.

        ee)4753 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na göre tahsis edilen taşınmazlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi.

        ff)Birimlerin Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak

        gg)Vali veya Genel Sekreterin vereceği iş ve işlemleri yapmak.