İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri:

 

a)Personelin norm kadro ilke ve standartlarının uygulamasını yapmak.

 

b)Her türlü personel ataması ve nakli ile derece ve kademe terfiine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

 

c)Yasal ve idari düzenlemeler mucibince kayıt veya takibi gereken gibi personele ilişkin her türlü bilgi, veri, defter, kütük, vb. doneleri elektronik ortamda ve güncel halde tutmak ve takip etmek.

 

ç)İl Özel İdaresi özlük arşivini kurmak ve yönetmek.

 

d)Personele ilişkin özlük dosyalarını mevzuata uygun olarak oluşturmak.

 

e)Personelin emeklilik işlemlerini yapmak.

 

f)Araştırma, inceleme ve disiplin soruşturmaları ile 4483 sayılı Kanuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

 

g)Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili mevzuatı uygulamak.

 

ğ) Personelin performansını değerlendirmeye yönelik performans bilgilerini elektronik ortamda oluşturmak ve güncelliğini takip etmek.

 

h)Personelin hastalık raporları ile izinlerini takip etmek, onaylarını almak ve yıllık vekalet planlamasını koordine etmek.

 

ı)Mesai saatlerinin değişmesi durumunda tüm birimleri bilgilendirmek.

 

i)Olası iş kazalarının en geç iki gün içinde ilgili formlarla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı birimlere bildirmek.

 

j)Her yılın ilk ayı   içinde personele yönelik komisyon ve kurulları oluşturmak.

 

k)Sendikalarla yapılacak toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan özlük ve mali hakların uygulanmasını sağlamak.

 

l)Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin iş ve işlemlerini yürütmek.

 

m)İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki diğer iş ve işlemleri    yapmak,

 

n)Yan   ödeme    ve    özel    hizmet    cetvellerini    düzenlemek    ve    vize    işlemlerini gerçekleştirmek

 

o) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. maddesi 2. fıkrası gereğince yapılacak işleme esas olmak üzere her ayın son iş gününe kadar ay içinde yapılan atamaları Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bildirmek.

 

ö)Sosyal yardımlardan yararlandırılacak personeli tespit ederek, sosyal yardımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

 

p)Harcırah Kanunu’na ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

 

r)Her türlü personel görevlendirmelerini yapmak.

 

s) Kurum personelinin birlik ve beraberliğini artırıcı sosyal faaliyetler planlamak ve yürütmek.

 

ş)Sosyal hizmetleri ve yardımları organize ve koordine etmek ve yürütmek.

 

t)Sosyal hizmetler ile ilgili kurulan ihtisas kurulları ve çalışma komisyonlarına idare adına katılmak

 

u) Kurum çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak, değişen mevzuatlar çerçevesinde eğitim seminerleri düzenlemek, ilgili kurumlar tarafından yapılacak eğitim ve seminerlere katılımın sağlanması için planlama yapmak.

 

ü)İdaremizde staj yapacak öğrencilerin staj, iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.

 

v)Personelin mali haklarını (maaş, ücret, fazla çalışma, ikramiye vb.) etkileyen değişiklikleri zamanında Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirmek.

 

y)Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde mal bildirimlerinin düzenli takibini sağlamak.

 

        aa) Nüfus Kanunu’na göre adrese dayalı kayıt sistemini koordine etmek ve denetlemek.

 

        bb) Etik mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

 

        cc) Terör ve terörle mücadele kanunu kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek