İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün görevleri:
 

a)1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve plan değişikliği için kurum görüşlerini toplamak ,hazırlanan planları kontrol ve incelenmesi için İl Genel Meclisine sunmak, İl Genel Meclisinde uygun karar alınması halinde tasdik edilerek askıya çıkarmak,
 
b)1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Mevzi İmar Planı için kurum görüşlerini almak ,İl Genel Meclisince uygun karar alınması halinde tasdik edilerek askıya çıkarmak,
 
c)Onaylı İmar Planlarında tadilat taleplerini değerlendirerek,uygun olanlarını İl Genel Meclisince uygun karar alınması halinde tasdik edilerek askıya çıkarmak,
 

ç)Halihazır harita çalışmalarının yapılması ve gelen halihazır haritalarının incelenerek onaylanması işlemlerini yaptırmak,

d)İmar Durumu hazırlamak,

e)Mimarı Projeleri inceleyerek onaylarak,

f)Tadilat ve İlave Kat Projelerini onaylamak,

 

g)Statik projeye veri olan zemin etüt programlarını arazide (sondaj ve sismik çalışmaların kontrolü)ve büroda denetlemek,uygun olduğu taktirde onaylamak,
 
ğ)Yeni yapılara ruhsat vermek, i)İnşaat ruhsatlarını yenilemek,
 

j)Tadilat projelerini onaylamak ve ruhsatlandırmak ,

k)İnşaatı tamamlanan yapılara yerinde de projeye uygunluğu kontrol edilerek iskan ruhsatının verilmesi işini yürütmek,

l)4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu’na tabi yapılarda hakkediş ve diğer işlemleri yapmak,

 

m)Köy yerleşik alan ve civarının tespitini yapmak,
 
n)Köy yerleşik alan sınırı içinde yapılacak olan yapılaşmalar ile ilgili,3194 Sayılı İmar Kanununun 27.Maddesine göre işlem yapmak,
 
o)Köy yerleşik alan sınırlarını içerisinde yapılacak konut ve tarımsal amaçlı yapılar için tip proje hazırlamak ,
 

ö)Köy yerleşik alan sınırları içinde ve onaylı imar planı bulunan parsellerde hisseli satışlar için görüş vermek,
 

p)Kaçak yapılar ile ilgili işlemleri 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. maddesine istinaden işlem yapmak,para cezası ve yıkım kararı için İl Encümeni’ne teklifte bulunup,çıkan kararları kişilere tebliğ etmek, yıkımını gerçekleştirmek,
 

r)Tehlike arz eden eski binaların Mail-i İnhidam (Yıkılmaya yüz tutmuş )Raporunu düzenlemek ve çalışmalarının ;adres ve numaralandırmaya ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılması (20)Belediyeye yetki sınırları dışında kalan tüm yerleşim birimlerinde numaralama ve levhalama ,yeni yapılan binalara numara verilerek UAVT(Ulusal Adres Veri Tabanı)’na işlemek,

s)3367 Sayılı Köy Kanunu kapsamında yeni yerleşim ve arsa üretim işlemlerini yapmak,

ş)İfraz,tevhit ve imar uygulama dosyalanın dosyalarının incelenmesi ve İl Encümeni’ne karar  alınmak üzere sevkini sağlamak,

t)Yoldan ihdas, dereden ihdas,plankote ,aplikasyon,parselasyon,röperli kroki ve  tip proje aplikasyonu işlemlerini yapmak,

u)ÇED raporu için 1/25000 ölçekli harita hazırlamak,

 

ü)Birimlerin Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak.
 

v)Vali veya Genel Sekreterin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.