Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri

 

a)4734  sayılı  Kamu  İhale  Kanunu  kapsamında  (mal,  hizmet,  yapım  ve  danışmanlık) ilgili birimlerden gelecek dosyalara istinaden,  ihale  iş  ve  işlemlerini  (ilan,  ilan ile ihale arasındaki sürece konu  diğer  işlemler,  ihale sekretaryası,  dosyaya  konu  kararın ilgililerine yazılı olarak bildirilmesi, 4734 sayılı Kanunun 41. Maddesinde belirtilen sürelerin bitimine müteakip gerekli hallerde ön  mali  kontrolün  ihale  sonucuna  göre sözleşme dosyasının hazırlanması, sözleşmeye davet, sözleşmenin taraflarca imzalanmasını sağlamak, dosyayı ilgili birime göndermek vb.) gerçekleştirmek.


b)Birimlerin ihtiyaç duyduğu genel mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek.

 

c)Birimlerin  ihtiyaç  duyduğu  demirbaşların  alımı  ile  bunların bakım ve onarımını yaptırmak.

 

d)Birimlerin ihtiyaç duyduğu tüm doğrudan temin işlemlerini yapmak.
 
e)Müdürlüklerin  talebi  üzerine  elektronik  cihaz,  bilgisayar  ve  donanımları   ile  çevre aygıtları gibi malzemelerin satın alma işlemlerini yapmak.
 
f)Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün talebi üzerine araç alımı, yedek parça, akaryakıt, madeni yağ gibi malzemelerin satın alma işlemlerini yapmak.
 

g)İl özel idaresine ait hizmet binalarının katı ve sıvı yakacak alımlarını yapmak. ğ)İdaremiz sivil savunma hizmetlerini diğer kuruluşlarla koordineli yürütmek.


h)Afet, acil durum, arama-kurtarma ve sivil savunma  hizmetleri  için  ayrılan  ödenekleri kullanmak.


i)İdarenin  genel  tören  hizmetlerini  yürütmek.Taşınır  mal  yönetmeliğine  ilişkin  iş ve işlemleri yürütmek.


j)İdareye ait sosyal tesislerin iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

 

k)Temsil ağırlama ve tören giderlerine ilişkin iş ve işlemlerini yapmak.İdaremiz bütçesinden finanse edilen ödeneklerle yapılan işlerin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri  dahil (Köydes,AFAD,vb.)
 
l)Bina Amirliği hizmetlerini yürütmek.
 

m)İdaremizin mülkiyetinde veya kullanımında olan bütün taşınmazların(bina,lojman,tesis,şantiye,konak,vb)temizlik,tertipdüzen,bakım,onarım,bahçıvan lık,nöbet,güvenlik, sivil savunma,yangından korunma,vb.gibi hizmetlerini yürütmek.


n)İdaremiz binalarının ortak alanlarının bakım, temizlik ve yönetim düzenini sağlamak.


o)İdaremizin enerji verimliliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 

ö)Araç kiralama ihtiyaçlarını planlamak.


p)Hizmet araçlarının tasarruf tedbirlerine ve  mevzuatına  uygun  verimli  kullanılmalarını sağlamak.

 

r)Makine parkında bulunan tüm araç ve iş makinalarının periyodik bakım, onarım, revizyon işlemlerinin dışarıda yaptırılmasını sağlamak.
 
s)Hizmet araçlarının(iş makinaları ve araçları hariç) muayene, trafik sigortaları işlemleri ve vize işlemlerini yapmak.İlçede idaremize ait olan taşınırları kayıt altına alır.
 

ş)Telefon,  elektrik,  internet,  su,  doğal  gaz,  vb.  hizmet  bedelleri  ile   her   türlü   abonelik işlemlerinin takibini yapmak, bu işlemlerin ödeneğini amacına yönelik kullanmak.

 

t)Ödeneği aktarılmış olmak kaydıyla dış kurumların cari giderlerine ilişkin iş ve işlemlerini yapmak.
 
 
u)Matbu evrak basım işlerini yaptırmak.
 

ü)Tüm servis araçlarının sevk ve idaresini sağlamak.

 

v)Birimler arasında ağ, yapısal kablolama ve internet ağını kurmak,  web  sitesinin  teknik altyapısını sağlamak.
 

y)5651 sayılı Kanun gereğince internet trafiğinin zaman damgalı log kayıtlarını tutmak.

 

z)Bilgisayar işletim sisteminin ve paket programların kurulmasını sağlamak.


aa)Gerekli olan yeni yazılımların tespit edilmesi, bakımının yapılması, var olan programların geliştirilmesi ve güncellenmesi konularındaki işlemleri yapmak.


bb)Birimlerin bilgilerinin manyetik ortamda saklanmasını temin etmek.


cc)Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bilgi işlem sisteminin geliştirilmesini sağlamak.


dd)İdaremiz bilgisayar sisteminin veri güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.


ee)Bilgisayar ve donanımlar ile ilgili personele yönelik ortak eğitimleri organize etmek.

 

ff)İdaremizdeki   tüm   araçların,   taşıt   takip   sisteminden   kontrolünü   yaparak   çıktı raporlarını Genel Sekreterlik Makamına sunmak.

 

gg)E-içişleri proje koordinatörlüğünü yürütmek.


ğğ)Kuruma ait internet sitesi ve mail servislerini yönetmek ve yönlendirmek.

 

hh)Kurumun  internet  sitesine haber,duyuru,ilan  vb.  girişlerini yapmak,güncelliğini sağlamak.


ii)İdaremizin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmazların (ilçelerde bulunanlar ile hizmet binalarında birimlere tahsis edilmiş çalışma büroları ve şantiyeler hariç)taşınır    mal    yönetmeliği    hükümlerine    göre    taşınır işlemlerini yürütmek(hizmet binalarında bulunan ortak kullanım alanları dahil)


jj)Birimlerin Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak.

 

kk)Vali veya Genel Sekreterin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.