Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görevleri:

 
a)İdaremiz mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydının ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmeliklerin hükümlerini uygulamak, emlak değer tespiti işlemlerini yapmak.
 
b)Mülkiyeti idaremiz adına kayıtlı taşınmazların tevhid, ifraz ve yola terk ile ilgili iş ve işlemleri ile Kadastro Kanunu gereğince gayrimenkullerin tapularının alınması, ilgili belediyeye emlak Beyannamelerinin verilmesi iş ve işlemlerini yapmak.
 
c)Görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına,  satımına,  trampa  edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine  veya  tahsisli  bir  taşınmazın  akar haline getirilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisine dair İl Özel  İdaresi  Kanununun  10  uncu maddesi gereğince yetkili organlardan karar alınmasına ve alınan kararların uygulanmasına ilişkin  iş  ve  işlemleri yapmak.

ç)3213 sayılı Maden Kanunu  gereğince,  Devletin  hüküm  ve  tasarrufu  altında  bulunan alanlardaki I (a) grubu maden sahaları ile ilgili olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş almak, ruhsatlandırmak, sicil kayıtlarını düzenlemek ve Devlet İhale Kanunu gereğince kiralama iş ve işlemlerini yapmak üzere, hazırlık  evraklarını  tanzim  ederek Yazı İşleri Müdürlüğü’ne göndermek ve ilgili gelirleri tahakkuk ve tahsili için Mali Hizmetler  Müdürlüğü’ne bildirmek.

d)3213 sayılı Maden Kanunu gereğince, özel mülkiyete tabi alanlardaki I (a) grubu maden sahaları için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş almak, mülk sahibi adına işletme ruhsatı düzenlemek, mülk sahibinin  izninin  alınması  halinde  belirlenecek muhammen bedelin yatırılmasını müteakip  üçüncü  şahıslar  adına  işletme  ruhsatı düzenlemek ve bunların sicil kayıt defterine işlenmesini  sağlamak.

e)3213 sayılı Maden Kanunu gereğince, gerek Devletin hüküm ve tasarrufu altında ve gerekse özel mülkiyete konu alanlar için I (a) grubu Maden İşletme Ruhsatı düzenlenebilmesi için ruhsat sahipleri tarafından yatırılması gereken takibini  yapmak,  ruhsat  teminatı  ve  çevre uyum teminatının tahakkuk ve tahsili için Mali Hizmetler     Müdürlüğü’ne bildirmek.


f)I (a) grubu maden işletme ruhsatlı ve hammadde üretim izinli sahalar için; 3213 sayılı Maden Kanunu gereğince ruhsat iptali, süre uzatılması, devir ve terk vs. işlemlerini gerçekleştirmek.


g)3213 sayılı Maden Kanunu gereğince, ruhsatsız malzeme alımı ve usulsüz sevkiyata ilişkin tespitlere istinaden, malzeme miktarının tespitinin yapılması ve bununla  ilgili idari  para cezası verilmesi ile ilgili işlemleri uygulamak.


ğ)I (a) grubu dışındaki maden sahalarıyla ilgili olarak,  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşlar ve Bakanlıkla olan yazışmaları yapmak.


h)I (a) grubu maden işletme ruhsatlı ve hammadde üretim izin talep edilen sahaları, ilgili Kurumların yetkililerinden oluşan heyet ile mahallinde tetkik etmek ve rapor düzenlemek. i)I  (a)  grubu  maden  ocakları  ile  hammadde  üretim  izinli  sahaların  ihale  veya  süre uzatım aşamasında rezerv tespitlerini yapmak ve rapor düzenlemek.


j)I (a) grubu dışındaki diğer grup maden ocakları ile ilgili şikayetleri yerinde incelemek, rapor düzenlemek ve bununla ilgili gerekli yazışmaları yapmak.


k)Kamu kurum  ve  kuruluşlarının  taleplerine  istinaden,  I  (a)  grubu  hammadde üretim izin belgesi düzenlenmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.

l)I (a) grubu maden işletme ruhsatlı ve hammadde üretim izinli sahaların denetim ve ölçümlerini yapmak.


m)I (a) grubu maden işletme ruhsat sahipleri ve  hammadde  üretim  izin  belgesine  sahip kamu kurum ve kuruluşlarının; üretilen madenlerin sevkiyatlarında kullanacakları sevk fişlerinin ücreti karşılığında verilmesini sağlamak, zimmet defterine işlemek ve takibini yapmak, teknik nezaretçi atamalarını ve takibini yapmak. Ayrıca, gerek atama ve gerekse istifalar hakkında, ilgili ruhsat sahipleri, Maden Mühendisleri Odası ve Bakanlıkla yazışmaları yapmak.


n)3213 sayılı Maden Kanununun 12 inci maddesi gereğince kesilen idari para  cezalarının takibini yapmak, tahakkuk il özel idaresince ruhsatlandırılan I (a) grubu maden işletme ruhsatlı sahalar için ödenmesi gereken Devlet hakkı (özel idare payı, hazine payı, köylere hizmet götürme birliği payı, belediye payı vs.) miktarları ile Enerji  ve  Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce ruhsatlandırılan maden sahalarına ait  il özel idaresi payları ve il özel idaresince ruhsatlandırılan I(a) grubu maden işletme ruhsatlı sahalara ait özel idare paylarının tespitinin yapılarak, tahakkuk ve tahsili için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek.


o)Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine İşyeri Açma  ve  Çalışma Ruhsatı düzenlemek ve denetlemek. Sağlık koruma bandı tespitlerini yapmak.


ö)Belediye sınırları dışında bulunan belediye mücavir alanlarında kalan I. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek ve denetlemek.


p)İl sınırları dâhilinde maden ruhsat sahaları içerisinde yürütülecek madencilik faaliyetlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemek ve denetlemek.

r)İşyerlerini denetlemek ve mevzuata aykırı hareket eden işyerlerine cezai işlemleri uygulamak.


s)İl sınırları dâhilinde maden ruhsat sahaları içerisinde yürütülecek madencilik faaliyetleriyle ilgili düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin harçları,  tahakkuk ve tahsili için Mali Hizmetler  Müdürlüğü’ne  bildirmek.


ş)Belediye sınırları dışında bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek, ilçelerden gelen umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatleriyle ilgili bilgileri il encümenine sunmak, il encümeninden çıkan kararların ilgili birimlerine dağıtımını sağlamak, tahsili için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirmek.


t)2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’na göre kolluk kuvvetlerince düzenlenen cezaya esas tutanakları il encümenine sunmak ve il encümeninden çıkan kararların ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, tahakkuk eden cezaların tahsilini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirmek.

 

u)Elektrik enerjisi üretimi yapılacak işletme ruhsatlarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) bildirmek ve gerekli işlemleri yürütmek.

 

ü)Mülki İdare Amirliğince belirlenen içkili yer krokisini onaylamak üzere il genel meclisine sunmak ve alınan kararın ilgili ilçelere gönderilmesi iş ve işlemlerini koordine etmek.

 

v)Mülkiyeti il özel idaresine ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılmasına ve 2886 sayılı Kanun gereğince işgalcilere  uygulanması gereken yasal hükümlere ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
 

y)İdarenin görev alanına giren hizmetler için özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince yapılacak iş ve işlemlerini yürütmek.


z)Mülkiyeti kamu kuruluşlarına ait olup, imar planlarında okul alanında kalan taşınmazların, ilgili mevzuat gereğince il özel idaresi adına tahsis ve devirlerinin yapılması iş ve işlemlerini  yapmak.


        aa)Taşınmazlar ile ilgili her türlü hukuki, fenni ve idari işlemleri yürütmek.


        bb)Taşınmazların kira sözleşmelerinin devir ve fesih onaylarını ve  devir  sözleşmelerinin iş ve işlemlerini yürütmek.


        cc)Kamu Konutları Kanunu, ilgili yönetmelik ve yönerge çerçevesinde; kamu konut taleplerini almak, 4 sayılı cetvele göre değerlendirmek,  tahsis  işlemini  yapmak,  konut  teslim ve boşaltma işlemlerini yerine getirmek, emeklilik veya başka bir sebeple kurum ile ilişiği kesilen personele çıkış tebligatlarını yapmak, kira işlemleri açısından Mali İşler Müdürlüğünü bilgilendirmek.


        dd)Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereği, kurucu  ortağı  bulunduğu  organize  sanayi bölgeleriyle idaremiz arasında yürütülecek iş ve işlemleri yerine getirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.


        ee)Şirket ve ortaklıkların (OSB’ler dâhil) idaremize yapılan şikayet ve başvurular ile ilgili iş ve işlemleri sonuçlandırmak.


        ff)İdaremiz ile iştirakleri arasında etkin haberleşme, raporlama ve bilgi akışını sağlamak.

         gg)İdaremiz ile iştirakler ve şirketler arasında sermaye durumu, borç alacak ilişkisinin takibini yapmak.


        ğğ)İdaremiz ile iştirakler ve şirketler arasında doğabilecek idari ve mali konulardaki problemlerin çözümü üzerinde çalışmak.


        hh)İştiraklerin içinde bulunduğu idari ve mali sorunlar hakkında Genel Sekretere  öneride bulunmak ve görüş bildirmek.


        ii)Kurucu üyesi  bulunduğu  birlikler  ile  ortağı  bulunduğu  birliklerin  idaremiz  ile olan işlemlerinin yapılması, koordinasyonunun sağlanması ve birlik paylarının ödemelerinin takibini yapmak.


        kk)167 sayılı Yer Altı Suları Kanunu uyarınca Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yeraltı ve yerüstü sularla ilgili olarak Devlet İhale Kanunu gereğince kiralama iş  ve  işlemlerini yapmak üzere, hazırlık evraklarını tanzim ederek Yazı İşleri Müdürlüğü’ne göndermek ve ilgili gelirleri tahakkuk ve tahsili için Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na bildirmek.


        ll)5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; idareye yapılan müracaatları Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) elektronik ortamına girmek, arama ve işletme ruhsatları vermek ve verilen  ruhsatları MİGEM’e bildirmek, verilen ruhsatlarla ilgili sicil kayıtlarını tutmak, Enerji Bakanlığı   MİGEM   ve   MTA ile ruhsatlandırma iş ve işlemlerini yürütmek.


        mm)Jeotermal kaynakların ve doğal mineralli suların mevzuatına  göre  hükümden  düşen veya ruhsatı iptal edilen sahalarla ilgili olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu uyarınca hazırlık evraklarını tanzim ederek ihale iş ve işlemlerini (ilan, ihale, sözleşmeye davet vb.) yapmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne göndermek. İhale sonucuna göre ruhsatlandırma  iş  ve  işlemlerini yürütmek.


        nn)Devlet haklarının ve özel idare paylarının tahakkuk ve tahsilini yapmak üzere ilgili dosyaları başlangıç aşamasında Mali İşler Müdürlüğüne bildirmek, sürece konu sözleşmelerin ve yazışmaların gerçekleşmesini sağlamak.


        oo)Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili sıralı amirler tarafından talep edilen faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Sekretere sunmak.

 

        öö)Birimlerin Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak. pp)Vali veya Genel Sekreterin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.