Plan ve Proje Müdürlüğünün görevleri:

 
a)Yıl yatırım programı teknik alt yapısını hazırlamak.
 
b)Ödeneğe esas yaklaşık maliyet hazırlamak.
 
c)Yeni inşaat, onarım, tadilatlara ait uygulama projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
 
ç) İhalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak.
 
d)İhale işlem dosyası hazırlamak, yapım ve onarım ihalelerinin teknik şartnamelerini hazırlamak.
 
e)Yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp, yapılmadığının denetim mevzuatına uygun olarak denetimini yapmak.
 
f)Onarım işlerinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp, yapılmadığının  denetim mevzuatına uygun olarak denetimini yapmak.
 
g)Geçici hak edişleri düzenlemek.
 
ğ) Geçici kabulü düzenlemek.
 
h)Kesin hesabı düzenlemek, kesin kabulü yapmak. (tasfiye ve fesih işlemleri dâhil)
 
i)Yeni  birim  fiyat  tanzimi,  iş  artışları,  süre  uzatımı,  revize  birim  fiyatlara     ilişkin belgeleri hazırlamak ve olurlarını almak.
 

j)İhale komisyonlarına teknik üye olarak katılmak.

 

k)Yatırımcı kuruluşların taleplerine cevap vermek, teknik raporlama ve yazışma  yapmak.
 
l)İş deneyim belgelerini hazırlamak, onaylatmak.
 
m)İşlerin SGK Kurumu ile ilgili yazışmalarını yapmak.
 

n) Birimin Resmi yazışma kurallarını belirlemek

 

o)Birimin standart dosya planının oluşturulması

 

ö)Birim arşivinin oluşturulması.


p)Birim taşınırlarının kayıtlarının yapılması.

 

r)Birim işlerinin fotoğraflamasının yapılması.


s)İstatistik-envanter-veri tabanı uygulamasının yapılması.

 

ş)Birim faaliyet raporu tutulması.


t)Birim ödenek takibi yapılması.

 

u)Birim personeli bilgilerinin tutulması.

 

ü)Birimlerin Ortak Görevleri bölümünde yer alan iş ve işlemleri yapmak.
 
v)Vali veya Genel Sekreterin vereceği iş ve işlemleri yapmak.