Çalışma Hayatı ve Sosyal Yardım

Çalışan nüfus, tarım sektörü ile hizmetler sektöründe yoğunlaşmıştır. 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 402 bin kişilik nüfusumuzun % 51'ini oluşturan 206.708 kişi iktisaden faal durumdadır. Bunların 196.389'u çalışmakta olup; çalışanların 97.404'ü (% 50) tarım sektöründe, 74.895'i (% 38) hizmetler sektöründe, 17.688'i (% 9) sanayi sektöründe, 5.925'i de (% 3) inşaat işlerinde faaliyet göstermektedir. Türkiye genelinde ise çalışanların sektörlere göre dağılımı, tarım için % 48, hizmetler için % 34, sanayi için % 13, inşaat işleri için de % 5 seviyesindedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 2008 yılı sonu itibariyle 63.528'i emekli, dul ve yetim aylığı alan, 95.067'si de çalışan olmak üzere 158.595 sigortalımız bulunmaktadır. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan ya da aylık alanların Edirne nüfusuna oranı yaklaşık % 40'tır. Türkiye genelinde ise bu oran % 34 düzeyindedir.

Edirne ve Türkiye'de Nüfusun Sosyal Güvenlik Durumu (2008)

Sigortalı

Sosyal Güvenlik Kapsamı

Aktif Sigortalı

Pasif Sigortalı

Toplam

Nüfusa Oranı (%)

Sayı

Nüfusa Oranı (%)

Edirne

Hizmet Akdi ile Çal.

42.083

25.792

67.875

17,2

128.515

32,6

Bağımsız Çal.

29.507

24.663

54.170

13,7

136.752

34,7

Kamu Çal.

23.477

13073

36.550

9,3

76.295

19,3

TOPLAM

95.067

63.528

158.595

40,2

341.562

86,5

Türkiye

Hizmet Akdi ile Çal.

9.533.683

5.024.696

14.558.379

20,4

33.104.723

46,3

Bağımsız Çal.

3.260.719

1.965.247

5.225.966

7,3

14.603.926

20,4

Kamu Çal.

2.464.206

1.756.760

4.220.966

5,9

9.484.111

13,3

TOPLAM

15.258.608

8.746.703

24.005.311

33,6

57.192.760

80,0

Sigortalılara bağımlı olarak sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlananları da kapsayan sosyal güvenlik kapsamındaki nüfus oranı ise, Edirne'de % 87, Ülkemiz genelinde % 80 seviyesindedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışan ve aylık alanlar dışında, 2022 Sayılı Yasa kapsamında aylık alanların sayısı ise 8.165'tir. Bunların nüfusa oranı Edirne'de % 2,1, Türkiye genelinde % 1,8'dir.

Edirne'de 2008 yılında, Türkiye İş Kurumuna, iş talebiyle 3.963 başvuru olmuştur. Bu dönem içinde toplam 309 kişi Kurum tarafından işe yerleştirilmiştir.

2008 yılı sonu itibariyle Kurumda sıra bekleyen işsiz sayısı ise 3.963 kişidir.

Türkiye İş Kurumuna yapılan bildirimlere göre, 2008 yılında, işten çıkarılıp da belirli koşulları taşıyanlara, işsizlik sigortası kapsamında ödenen işsizlik ödeneğini almaya hak kazanan kişi sayısı 1.846'dır. Bunlardan 964 kişinin ödemeleri yıl sonu itibariyle devam etmektedir.

Türkiye İş Kurumu Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

2006

2007

2008

Başvuru

3.330

2.612

3.963

İşe Yerleştirilenler

463

559

309

Yıl Sonunda Sırada Bekleyen

2.867

2.310

3.963

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanan

1.335

1.336

1.846

Yıl Sonunda İşsizlik Ödeneği Almayı Sürdüren

690

617

964

İlimiz genelinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca, 2008 yılında, toplam 89.119 kişiye yardım yapılmıştır. Bu kişilere yapılan toplam yardım tutarı ise, Başbakanlıkça finanse edilerek illere gönderilen kömür yardımları bedeli hariç, 5,6 milyon TL'dir. Buna dağıtılan kömürün tahmin tutarı da eklenirse yapılan yardım tutarı yaklaşık 8 milyon TL'yi bulmaktadır. Dağıtılan kömür miktarı ise yaklaşık 13.600 ton'dur. Bu sayılar, bir önceki yıla göre, yardım miktarının % 28, yararlanan kişi sayısının ise % 24 oranında arttığını göstermektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın Yardımları

2006

2007

2008

Yardımların Tutarı (TL)

4.404.299

4.405.086

5.584.231

Yardımdan Yararlanan Kişi Sayısı

66.240

71.759

89.119

Dağıtılan Kömür Miktarı (Ton)

11.630

11.898

13.610

İlimizdeki toplam yeşil kartlı kişi sayısı, 2007 yılı sonu itibariyle 56.979 iken, 2008 yılı sonunda, % 2,5 artarak 58.421 olmuştur. İptal edilmemiş olmakla birlikte vize tarihi geçmiş olan yeşil kartlar çıkarılırsa, İlimizde aktif yeşil kartlı sayısı 2008 yılı sonu itibariyle 45.742'dir. Bunun il nüfusuna oranı % 11,6'dır. Aynı oran Türkiye geneli için % 13,1'dir.

Yeşil Kartlı Kişi Sayılarının Gelişimi

Yıl

Türkiye

Edirne

Aktif

Aktif

Toplam

Sayı

Nüfusa Oranı (%)

Sayı

Nüfusa Oranı (%)

Sayı

Nüfusa Oranı (%)

2007

9.355.279

13,3

45.535

11,5

56.979

14,4

2008

9.337.850

13,1

45.742

11,6

58.421

14,8