İLAN
BİTLİS İLİ
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
 
  1. Bitlis İl Özel İdaresine ait, 6 Adet Araç ve 1 Adet Yolcu Gemisi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c  maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) Satışa Sunularak ihaleye konulmuştur.
 
  1. İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde, Bitlis İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğünde görülebilir.
 
       3 -   İhale,   07.09.2017 tarih salı günü saat 11:00’ da İl Genel Meclisi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.
Not: Sütlüce Yolcu Gemisi Tatvan Feribot işletmesi iskelesinde Van gölünde batık durumda bulunmaktadır. Sütlüce yolcu gemisinin batık durumdan çıkarılması v.b. tüm teslim işlemlerindeki giderler yükleniciye aittir.
 
       4 -  İhaleye esas muhammen satış bedeli ekteki tabloda belirtilmiştir.
 
       5 -  Geçici teminat, ihaleye esas muhammen bedelin % 10 tutarı olarak ekteki tabloda belirtilmiştir.
       6-İhaleye girebilmek için ;  
  • Adres Beyanı,
  • Geçici teminat,
  • İmza sirküsü,
  • Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname,
  • Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetki Belgesi,
  • Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi
        7 -  İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.
       8 -  İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
       9- Araç, İş Makineleri ve yolcu gemilerinden KDV alınacaktır.
             İlan olunur.
 
 
 
 
       Araç Listesi İçin Tıklayınız