BELEDİYELERİMİZİN KURULUŞ VE GENEL YAPILARI

İlimizde 24 belediye mevcuttur. 2008 yılı sonu itibariyle bu belediyelerimizin sınırları içinde 291.578 kişi yaşamakta olup, belediye sınırları içindeki nüfus oranı % 74'dür.

Belediyelerimizin 9'u il ve ilçe merkezlerinde kurulmuş, 15'i de belde belediyesidir. Merkez ilçe ve 4 ilçemizde belde belediyesi bulunmamakta, yalnızca İpsala, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerimizin belde belediyesi bulunmaktadır.

İlimiz merkez, ilçe ve belde belediyelerinin kuruluşlarına ilişkin bilgiler şu şekildedir:

EDİRNE

Edirne ilinin merkez belediyesi 1867 tarihinde kurulmuştur. Edirne Merkez ilçesinin belde belediyesi bulunmamaktadır.

ENEZ

Enez'in 03.03.1953 tarih ve 6068 sayılı kanunla ilçe olmasıyla nedeniyle 1580 sayılı kanunun 2. maddesindeki 'nüfusu ne miktar olursa olsun kaza ve vilâyet merkezlerinde ve nüfusu iki binden fazla olan yerlerde belediye teşkilâtı mecburidir' hükmü gereğince aynı tarihte belediye kurulmuştur. Enez ilçesinin belde belediyesi bulunmamaktadır.

HAVSA

Havsa ilçemizin merkez belediyesi ilçe olmadan önce 1940 yılında kurulmuştur. Havsa ilçesinin belde belediyesi bulunmamaktadır.

Havsa Nahiye merkezinde belediye teşkilâtı vücude getirilmesine dair olan Devlet Şûrası kararı muvafık görülerek tasdik edilmiştir. 11.07.1940

İPSALA

İpsala ilçemizin merkez belediyesi ilçenin kuruluşundan önce 1913 yılında kurulmuştur. İpsala ilçemizde bulunan belde belediyeleri ve bunların kuruluş tarihleri aşağıdaki gibidir:

0 Edirne İli İpsala İlçesine bağlı Esetçe Köyünde belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 30.12.1998

0 Edirne İli İpsala İlçesi ibriktepe Bucağına bağlı Hacı Köyünde belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 saydı Kanunla değişik 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 06.12.1992

0 Edirne Vilâyetinin İpsala Kazasına bağlı İbriktepe Köyünde Belediye teşkili uygun görülmüştür. 22.06.1959

0 Edirne İli İpsala İlçesine bağlı Kocahıdır Köyünde belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 30.12.1998

0 Edirne İli ipsala İlçesi İbriktepe Bucağına bağlı Sultan Köyünde belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 06.12.1992

0 Edirne İli İpsala İlçesinin merkez bucağına bağlı Karpuzlu Köyünde Yeni Karpuzlu adı ile belediye kurulması uygun görülmüştür. 07.03.1975

KEŞAN

Keşan ilçemizin merkez belediyesi 1866 yılında kurulmuştur. Keşan ilçemizde bulunan belde belediyeleri ve bunların kuruluş tarihleri aşağıdaki gibidir:

0 Edirne İli'nin Keşan İlçesine bağlı Beğendik Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 18/2/1969 tarih ve 1969/91-83 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı kanunun 7469 sayılı kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 20.03.1969

0 Edirne İli Keşan İlçesinin Yerlisu Bucağına bağlı Çamlıca Köyünde Belediye kurulmasıuygun görülmüştür. 14.03.1971

0 Edirne İli Keşan İlçesine bağlı Mecidiye Köyünde belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 03.05.1995

0 Edirne İli Keşan İlçesine bağlı Paşayiğit Köyünde belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 30.12.1998

0 Edirne İli Keşan İlçesi Yenimuhacir Köyünde belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 09.12.1988

LALAPAŞA

Lalapaşa'nın 03.07.1945 tarih ve 4769 sayılı kanunla ilçe olmasıyla nedeniyle 1580 sayılı kanunun 2. maddesindeki 'nüfusu ne miktar olursa olsun kaza ve vilâyet merkezlerinde ve nüfusu iki binden fazla olan yerlerde belediye teşkilâtı mecburidir' hükmü gereğince aynı tarihte belediye kurulmuştur. Lalapaşa ilçesinin belde belediyesi bulunmamaktadır.

MERİÇ

Meriç ilçemizin merkez belediyesi 1935 yılında kurulmuştur. Meriç ilçemizde bulunan belde belediyeleri ve bunların kuruluş tarihleri aşağıdaki gibidir:

0 Edirne Vilâyetinin Meriç Kazasına bağlı Küplü Nahiyesinin Merkezi olan Küplü Köyünde Belediye teşkili uygun görülmüştür. 08.06.1959

0 Edirne İli Meriç İlçesi Küplü Bucağına bağlı Subaşı Köyünde ismiyle Belediye Kurulması uygun görülmüştür. 06.11.1991

SÜLOĞLU

Süloğlu ilçemizin merkez belediyesi ilçenin kuruluşundan önce 1967 yılında kurulmuştur. Süloğlu ilçesinin belde belediyesi bulunmamaktadır.

0 Edirne İlinin Merkez İlçesine bağlı Süloğlu Bucağının Merkezi Süloğlu Köyünde Belediye kurulması uygun görülmüştür. 20.03.1967

UZUNKÖPRÜ

Uzunköprü ilçemizin merkez belediyesi 1868 yılında kurulmuştur. Uzunköprü ilçemizde bulunan belde belediyeleri ve bunların kuruluş tarihleri aşağıdaki gibidir:

0 Uzunköprü İlcesine bağlı Kırcasalih Bucağında belediye kurulması uygun görülmüştür. 12.08.1948

0 Edirne İlinin Uzunköprü İlçesi Hamidiye Bucağına bağlı Kurtbey Köyünde belediye teşkili uygun görülmüştür. 04.02.1964

Edirne Vilâyetinin Uzunköprü Kazasına bağlı Yeniköy Köyünde Belediye teşkili uygun görülmüştür. 15.06.1959

Edirne Vilâyetinin Uzunköprü Kazasına bağlı Çöp Nahiyesinin merkezi olan Çöp Köyünde belediye teşkili uygun görülmüştür. 08.06.1959

NOT: Verilen tarihler Resmi Gazete'nin yayım tarihidir.

NOT 2: Uzunköprü İlçesine bağlı Çöpköy ve Yeniköy belediyelerinin tüzel kişilikleri, 22.03.2008 tarih ve 5747sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi gereğince ilk genel mahalli idareler seçiminden geçerli olmak üzere (2009) kaldırılarak köye dönüştürülmüştür. Ancak bu köyler Uzunköprü Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kaldığı için aynı tarihte Uzunköprü'ye mahalle olarak bağlanmıştır.


Belediyelerimizin bütçe yapıları

Belediyelerimizin 2008 yılı kesin hesaplarına göre, gelirleri 122,2 milyon TL, giderleri ise 136,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre gelirlerin giderleri karşılama oranı % 89'dur.

2008 yılı belediye harcamalarının % 34'ü (50 milyon TL) Edirne Belediyesi'nce yapılmıştır.

2008 yılı kesin hesapları, bir önceki yıla göre değerlendirilirse, belediyelerimizin gelirlerinde % 4,6 oranında azalma, giderlerinde de % 1,9 oranında azalma gerçekleştiği görülmektedir.

Belediyelerimizin 2009 yılı bütçeleri toplamı ise 197,1 milyon TL olarak öngörülmüştür.

Belediyelerimizin Gelir ve Giderleri

Gelirler

Giderler

Miktar (TL)

Önceki Yıla Göre Değişim (%)

Miktar (TL)

Önceki Yıla Göre Değişim (%)

2006 Kesin Hesap

84.165.407

18,7

97.100.351

26,2

2007 Kesin Hesap

128.070.500

52,2

134.230.799

38,2

2008 Kesin Hesap

122.169.548

-4,6

136.784.467

1,9

2009 Bütçe

197.059.114

61,3

197.059.114

44,1


TÜİK tarafından 2006 yılında gerçekleştirilen anket çalışması sonuçlarına göre, belediye sınırları içinde yaşayan nüfusumuzun % 100'ü içmesuyu şebekesi hizmetinden yararlanmakta, % 46'sı da arıtma tesisi hizmetinden yararlanmaktadır.

Türkiye genelinde ise şebeke suyundan yararlanan belediye nüfusu oranı % 98, arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusu oranı % 49'dur.

TÜİK'in 2006 yılındaki başka bir anket çalışmasına göre, belediye nüfusumuzun % 89'una kanalizasyon şebekesi hizmeti verilmekte; ancak arıtma tesisiyle hizmet verilen belediye nüfusu oranı % 1 seviyesinde kalmaktadır. Belediyelerimizin atıksularının ise % 94'ü akarsulara, % 6'sı da diğer ortamlara verilmektedir.

Aynı yılda Türkiye genelindeki belediye nüfusunun % 87'sine kanalizasyon şebekesi hizmeti verilmekte, % 51'ine de arıtma tesisiyle hizmet verilmektedir. Ortaya çıkan atıksuyun deşarjı ise % 42 oranında akarsulara, % 45 oranında denizlere ve % 13 oranında da diğer ortamlara yapılmaktadır.