İLAN
BİTLİS İLİ
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
 
  1. Bitlis İl Özel İdaresine ait, 18 Adet Asfalt ve Akaryakıt Tankları  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c  maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) Satışa Sunularak ihaleye konulmuştur.
 
  1. İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde, Bitlis İl Özel İdaresi  İşletme  Müdürlüğünde görülebilir.
 
       3 -   İhale,   27/07/2017 tarih perşembe günü saat  11:00’ da 18 Adet Asfalt ve Akaryakıt Tankları satışı İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.
 
       4 -  İhaleye esas muhammen satış bedeli ekteki tabloda belirtilmiştir.
 
       5 -  Geçici teminat, ihaleye esas muhammen bedelin % 10 tutarı olarak ekteki tabloda belirtilmiştir.
       6-İhaleye girebilmek için ;  
  • Adres Beyanı,
  • Geçici teminat,
  • İmza sirküsü,
  • Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname,
  • Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ve  Yetki Belgesi,
  • Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi
  • Çevre izin ve Lisans Belgesi (Tehlikeli atık geri kazanım, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme belgesi)
        7 -  İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.
       8 -  İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
       9- Asfalt ve Akaryakıt Tanklarından KDV vergi dairesine ödenerek makbuz tarafımıza  teslim edilecektir.
             İlan olunur.
 
 
 
        Satış Listesi İçin Tıklayınız