İLAN
BİTLİS İLİ
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
 
      1 - Bitlis İl Özel İdaresine ait, 3 Adet Araç satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) Satışa Sunularak ihaleye konulmuştur.
 
2 - İhale ile ilgili araçlar ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde, Bitlis İl Özelİdaresi İşletmeMüdürlüğü araç park sahasında görülebilir.
 
3 - İhale,   11.04.2019 tarih Perşembe günü saat 11.00’ da İl Genel Meclisi HizmetBinasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.
 
      4 - İhaleye esas muhammen satış bedeli ekteki tabloda belirtilmiştir.
 
5 - Geçici teminat, ihaleye esas muhammen bedelin % 10 tutarı olarak ekteki tablodabelirtilmiştir.
 
      6 - İhaleye girebilmek için ;
  • Adres Beyanı,
  • Geçici teminat,
  • İmza sirküsü,
  • Vekâleten iştirak edeceklerde vekâletname,
  • Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetki Belgesi,
  • Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi
7 -  İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.
 
       8 -  İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
       9 - İş Makinesi ve araçlardanKDV alınacaktır.
 
             İlan olunur.