1 (a) GRUBU MADEN İŞLETME RUHSAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE!
2019 YILI RUHSAT BEDELLERİ
 
        18/02/2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesinde "Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 21.925 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir." hükmü yeralmaktadır. Hüküm gereğince 1 (a) Grubu Maden İşletme Ruhsat sahiplerinin Ocak ayı sonuna kadar 23.289,00 (yirmiüçbinikiyüzseksendokuz) TL tutarındaki ruhsat bedelini İdaremiz adına kayıtlı Halkbankası TR45 0001 2009 3350 0007 0000 52 nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca güncel YTK sözleşmeleri ile birlikte Ocak ayı sonuna kadar 2018 yılı faaliyet ve satış bilgi formlarının teslim edilmesi gerekmektedir, aksi takdirde idari para cezası uygulanacaktır.